تمدید مهلت ارسال مقالات
1401-05-12
تمدید مهلت ارسال مقالات

با توجه به درخواست مکرر پژوهشگران محترم و تصویب کمیته علمی همایش، مهلت ارسال مقالات تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/5/22 تمدید گردید.