موضوع و محورهای سی و دومین همایش بانکداری اسلامی
1400-12-01
موضوع و محورهای سی و دومین همایش بانکداری اسلامی

موضوع و محورهای سی و دومین همایش بانکداری اسلامی تعیین گردید.