موضوع و محورهای سی و دومین همایش بانکداری اسلامی
01 اسفند 1400
موضوع و محورهای سی و دومین همایش بانکداری اسلامی

موضوع و محورهای سی و دومین همایش بانکداری اسلامی تعیین گردید.